Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ֆիզիկական անձանց համար

Իրավաբանական անձանց համար

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Ֆիզիկական անձանց համար / ԱՊՊԱ

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
         
 
  ԱՊՊԱ
ՀԱՇՎԻՉ
 
  ՊԱՏՎԻՐԵԼ ՕՆԼԱՅՆԻՆՉ Է ԱՊՊԱ-Ն

Տարբեր երկրների օրենսդրությամբ, ելնելով վերջիններիս տնտեսության զարգացման մակարդակից, ինչպես նաև ժամանակի թելադրանքով պայմանավորված անհրաժեշտությունից, կարող են նախատեսվել պարտադիր ապահովագրության առանձին տեսակներ: Պարտադիր ապահովագրությունը ապահովագրության այն ձևն է, որի դեպքում ապահովագրողի և ապահովադրի միջև հարաբերությունները կարգավորվում են օրենքի ուժով: Պարտադիր ապահովագրությունը կապված է այն ռիսկերի հետ, որոնք ընդգրկում են հասարակության շահերը, և ունի սոցիալական ուղղվածություն: Հանդիսանալով հասարակության անդամ, յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի իր պատասխանատվությունը երրորդ անձանց առջև, իսկ դրան մասնակի նպաստում է նաև հենց ՀՀ-ում ներդրվող պարտադիր ապահովագրությունը (ավտոտրանսպորտային միջոցի  օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության):


ԻՆՉ Է ԱՊՊԱ ԿՏՐՈՆԸ ԵՎ ՈՐՏԵՂ Է ԱՅՆ ՓԱԿՑՎՈՒՄ

ԱՊՊԱ կտրոնը պայմանագրի կնքումը հավաստող, սահմանված ձևի և տեսքի փաստաթուղթ է, որը պետք է փակցված լինի ավտոմեքենայի դիմապակու ներքևի աջ անկյունում ԱՊՊԱ պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում:

ՈՒՄ ՀԱՄԱՐ Է ԱՊՊԱ-Ն ՊԱՐՏԱԴԻՐ
 • ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատեր,
 • վարձակալ (ֆինանսական վարձակալության պայմանագրի առկայության դեպում),
 • ավտոտրանսպորտային միջոցներ ներմուծողներ:
Ընդ որում, եթե անձն ունի մի քանի մեքենա, ապա ԱՊՊԱ պայմանագիր պետք է կնքվի յուրաքանչյուր տրանսպորտային միջոցի համար:

 
ԻՆՉՊԻՍԻ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՔ ԴՈՒՔ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

ԱՊՊԱ-ով ապահովագրվում է այն քաղաքացիական պատասխանատվությունը, որը բխում է ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործմամբ տուժած անձին պատճառված անձնական վնասներից  (տուժողի առողջությանը պատճառված վնասներ, տուժողի առողջությանը պատճառված վնասի հետևանքով կորցրած եկամուտը, տուժողի մահվան դեպքում ժառանգներին և շահառուներին վճարվող գումար, ուղևորին պատճառված անձնական վնասները` անկախ նրա կարգավիճակից), և գույքին պատճառված վնասներից (տուժողի ավտոմեքենայի վնասվածք, ոչնչացում, կորուստ, ճանապարհների, դրանց արհեստական կառույցների, կահավորանքի, շինությունների վնասվածք, ոչնչացում, կորուստ):

 
ԻՆՉՊԻՍԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ Է ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԱՊՊԱ-Ն
 • անձնական վնասների համար` 3 300 000 ՀՀ դրամ ըստ յուրաքանչյուր տուժողի և 10 000 000 ՀՀ դրամ ըստ յուրաքանչյուր պատահարի,
 • գույքային վնասների համար` 1 800 000 ՀՀ դրամ ըստ յուրաքանչյուր ապահովագրական պատահարի:

ՈՐՏԵՂԻՑ ԿԱՐԵԼԻ Է ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ

 • ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի ԳԼԽԱՄԱՍԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻՑ
 • ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻՑ
 •  ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՆԵՐԻՑ
Անկախ այն հանգամանքից, թե որտեղից է ձեռք բերվել ԱՊՊԱ պայմանագիրը, հաճախորդը վճարում է միևնույն գինը և զերծ մնում որևէ հավելավճարներից` կնքված պայմանագրերի դիմաց ստանալով միևնույն ծառայությունները:

ԻՆՉՈՒ ԸՆՏՐԵԼ ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-Ը

Որովհետև ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ը`
 •  տարիներ շարունակ հանդիսանում է ԱՆՎԻՃԵԼԻ ԱՌԱՋԱՏԱՐ ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության կամավոր ապահովագրության ոլորտում,
 • ավտոտրանսպորտային միջոցների ապահովագրություն իրականացնող Հայաստանյան ԱՄԵՆԱՓՈՐՁԱՌՈՒ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ Է,
 • ունենալով փորձառու մասնագետներ նաև ՀՀ տարբեր տարածաշրջաններում` ԱՐԱԳ ԿԿԱԶՄԱԿԵՐՊԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ` իհարկե հավատարիմ մնալով իր կարգախոսին` ԴԺՎԱՐ ՊԱՀԻՆ ՁԵՐ ԿՈՂՔԻՆ:


ԻՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Իրավաբանական անձանց համար`

ա) պետական գրանցման վկայականի պատճենը,

բ) բանկային հաշվեհամարի տվյալները,

գ) ապահովագրվող ավտոտրանսպորտային միջոցի ավտոմեքենայի գրանցման վկայագիրը (կամ պատճենը),

դ) կնիքը,

ե) եթե իրավաբանական անձի անունից հանդես է գալիս լիազորված անձը` համապատասխան լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիր,

զ) եթե ԱՊՊԱ պայմանագրում նշվելու են լիազորված վարորդներ, ապա վերջիններիս`

- անձնագրերը,

- վարորդական իրավունքի վկայականները,

- սոցիալական քարտերը (առկայության դեպքում):

 
Ֆիզիկական անձանց համար

ա) ապահովագրվող ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ կամ ֆինանսական վարձակալի անձնագիրը (բացակայության դեպքում` անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ),

բ) ապահովագրվող ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ կամ ֆինանսական վարձակալի սոցիալական քարտը (կամ տեղեկանք սոցիալական քարտ չունենալու մասին),

գ) ապահովագրվող ավտոտրանսպորտային միջոցի սեփականատիրոջ կամ ֆինանսական վարձակալի վարորդական իրավունքի վկայականը,

դ) ապահովագրվող ավտոտրանսպորտային միջոցի գրանցման վկայագիրը (կամ պատճենը),

ե) եթե Ապահովադրի կողմից հանդես է գալիս լիազորված անձը` համապատասխան լիազորագիր և լիազորված անձի անձնագիր,

զ) եթե ԱՊՊԱ պայմանագրում նշվելու են լիազորված վարորդներ, ապա վերջիններիս`

- անձնագրերը,

- վարորդական իրավունքի վկայականները,

- սոցիալական քարտերը (առկայության դեպքում):


ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐԸ ՎԵՐԱԿՆՔԵԼՈՒ (ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ) ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

Բոլոր փաստաթղթերը, որոնք անհրաժեշտ են Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար` բացառությամբ այն փաստաթղթերի, որոնցում տեղի չեն ունեցել որևէ փոփոխություններ:

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ՖՈՆԴ

Երաշխավորման ֆոնդն ԱՊՊԱ մասին օրենքի համաձայն ստեղծված ֆոնդ է, որը կառավարվում է "Հայաստանի ավտոապահովագրողների Բյուրոյի" (այսուհետ` Բյուրո) կողմից և, որի նպատակն է` օրենքով սահանված դեպքերում հատուցել տուժած անձանց պատճառված վնասները Երաշխավորման ֆոնդի հաշվին:
   
   
Երաշխավորման ֆոնդը գոյանում է Բյուրոյի անդամների կողմից կատարվող միանվագ, պարբերական , ինչպես նաև լրացուցիչ վճարներից, օրենքով սահմանված այլ ձևերով ներդրված միջոցներից նաև այն ակտիվներից, որոնցում ներդրվել են դրանք և դրանց կառավարման արդյունքում ստացված եկամուտներից:

Երաշխավորման ֆոնդի միջոցները պատկանում են Բյուրոյին` սեփականության իրավունքով: Դրանք կարող են օգտագործվել բացառապես Երաշխավորման ֆոնդի համար օրենքով սահմանված  նպատակներով և դեպքերում:


ՈՉ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՏՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ ԵՎ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ԱՊՊԱ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

 

ԲՅՈՒՐՈՅԻ ԿՈՂՄԻՑ


ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ


ԱՊՊԱ ՍԱԿԱԳՆԵՐԲՈՆՈՒՍ-ՄԱԼՈՒՍ

ԲՈՆՈՒՍ-ՄԱԼՈՒՍ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ 

ԲՈՆՈՒՍ-ՄԱԼՈՒՍ / ՀԱՃԱԽԱԿԻ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ ԱՊՊԱ ԲՈՒԿԼԵՏ