Ընդհանուր տեղեկություններ

Ի՞ՆՉ Է ՇԻՆՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Շինմոնտաժային աշխատանքների ապահովագրությունը ներառում է հետևյալ երեք հիմնական բաղադրիչները՝

- շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում օգտագործվող նյութերի,

  գույքի /ներառյալ մեքենա-սարքավորումների/ ապահովագրությունը,

- շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացման ընթացքում երրորդ անձանց

  պատճառված վնասների ապահովագրությունը,

- շինարարական և մոնտաժային աշխատանքների իրականացնողի աշխատակիցների դժբախտ

  պատահարներից ապահովագրությունը:

 

Ի՞ՆՉՆ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

  

Շինմոնտաժային աշխատանքների ապահովագրության պայմանագրով կարելի է ապահովագրել՝

- Շինմոնտաժային գույքը,

- Երրորդ անձանց հանդեպ Ապահովադրի պատասխանատվությունը,

- Ապահովադրի աշխատողներին՝ շինմոնտաժային աշխատանքների ընթացքում դժբախտ

  պատահարներից,

- Թողարկումից հետո երաշխիքային պարտավորությունները:

 

ԻՆՉՊԻՍԻ՞ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՔ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ

 

Ապահովագրություն կարող է իրականացվել մասնավորապես հետևյալ ռիսկերից՝

- հրդեհ, պայթյուն, կայծակի հարված, թռչող սարքերի ընկնելը,

- տարերային աղետներ,

- գետնի նստվածք,

- գրունտային ջրերով ողողում,

- ապահովագրված գույքի վնասմանն ուղղված երրորդ անձանց կանխամտածված գործողությունների,

  կոտրանքի միջոցով գողություն, կողոպուտ, ավազակություն,

- ինժեներական ցանցի վթար (ջրամատակարարման, ջեռուցման, կոյուղու),

- մոնտաժման սխալներ,

- օբյեկտի փլուզում կամ վնասում,

- շինհրապարակում տեղի ունեցած որևէ այլ հանկարծակի և չկանխատեսված իրադարձություններ:

 

Պայմանագրի կնքում

Մեր մասին
 • Բաժնետերեր
 • Վերաապահովագրություն
 • Հաշվետվություններ
 • Գործակալներ
 • Կարգավորում
 • Հաճախորդների
  իրավունքներ
 • Փորձագետներ,
  Վերանորոգողներ