Մուտք

Խնդրում ենք հաստատել տվյալները
Ապահովագրվող անձ
Անուն Թեստ
Ազգանուն Թեստ
Ծննդյան տարեթիվ Թեստ
ԵրկիրԹեստ
ՄարզԹեստ
ԲնակավայրԹեստ
ՀասցեԹեստ
Անձնագրի համարԹեստ
Տրված էԹեստ
Ում կողմիցԹեստ
Կոնտակտային համար:Թեստ
Ապահովադիր
Անուն
Ազգանուն
Ծննդյան տարեթիվ
Երկիր
Մարզ
Բնակավայր
Հասցե
Անձնագրի համար
Տրված է
Ում կողմից
Կոնտակտային համար:
Պայմանագրի տվյալները
Ժամկետը սկսած
Մինչև
Մեկնման Երկիր


Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Ձեր կողմից սխալ տվյալներ լրացնելու համար։

Ֆիզիկական անձանց համար

Իրավաբանական անձանց համար

Օնլայն պատվեր

Ընտրեք ապահովագրության տեսակը՝

Պատվիրել

Գրանցվել

Ես ապահովագրվող անձն եմ
Ես ապահովադիր անձն եմ

Ապահովագրվող անձ

Դաշտերը պետք է լրացված լինեն անգլերեն տարբերակով
Ազգանուն:
Անուն:
Ծննդյան տարեթիվ:
Գրանցման երկիր:
Հասցե:
Կոնտակտային համար:
Անձնագիր
Համար
Տրված է
Ում կողմից
Պայմանագրի Մանրամասներ
Ժամկետը սկսած
Մինչև
Մեկնման Երկիր

Ձեր էլեկտրոնային հասցեն
Վկայագիրը կուղարկվի նշված էլ․ փոստին։ Խնդրում ենք նշել գործող հասցե։

Հնարավոր վճարման տարբերակներ:

Վճարման միջնորդավճար չի պահվում

Վկայագրի արժեքը հաշվարկելուց և կայքում վճարելուց հետո Դուք կարող եք անմիջապես ներբեռնել Ձեր էլեկտրոնային վկայագիրը: Վկայագրի պատճենը կուղարկվի նաև Ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային հասցեին: Այդ վկայագիրը կարող եք ներկայացնել դեսպանատներ՝ Ձեզ անհրաժեշտ է միայն տպել և ստորագրել այն: Հաճախորդի անհատական տվյալները պաշտպանվում են ՀՀ գործող օրենսդրության պահանջների համաձայն: